Andropaus 10-25 nov 2018

Nils och Timo affisch 05A

NILS AGDLER
med TIMO MENKE
Andropaus
om män och maskuliniteter
Ahlbergshallen
10 – 25 november 2018

Andropaus – om män och maskuliniteter

Utställningens titel Andropaus, anspelar på de diffusa och medicinskt omtvistade hormonella, psykologiska och sexuella förändringar som drabbar män i övergångsåldern, men även på känslan av att befinna sig mitt i livet – att som man stanna upp och reflektera över vad som varit och vad som komma skall. Utställningen är lika mycket introspektiv som retrospektiv där alla verk tematiskt relaterar till män, maskuliniteter och faderskap.

Inom många av de förhärskande mansideal i samhället finns det starka inbördes motsättningar. Dessa idealbilder av mannen kan till och med vara helt oförenliga men har därför varit intressanta för Nils Agdler att undersöka och gestalta konstnärligt.

Andropaus tar på ett indirekt sätt upp frågeställningar som hur män påverkas emotionellt av att socialiseras in i ett patriarkat, vilka psykologiska mekanismer som är avgörande för hur män agerar i samhället, både självständigt och i homosociala grupperingar (när män umgås med män), samt om det behövs nya manliga (eller mänskliga) förebilder och hur dessa i sådana fall kan se ut.

Verken i utställningen spänner över en 20-årsperiod, från serien Pissplatser (1997) till de nyproducerade verken Heartstone (tillsammans med konstnären Fröydi Laszlo) och Den nya mannen. Nils Agdler arbetar främst inom områdena fotografi och film, men här visas även installationen Stenlandskap.

Två av verken har tillkommit i samarbete med konstnären/filmaren Timo Menke. De delar ett intresse för samtida sociala fenomen, berättande och historia och visar här filminstallationen Gifted Men (2015-2018).

Det är en undersökning av den kommersiellt organiserade distributionen av sperma i Danmark. I arbetet med projektet har konstnärerna varit intresserade av frågor som rör manlighet och faderskap – sett utifrån donatorns ofta osynliga perspektiv – samt hur maskulinitet manifesteras vid klinikerna. De danska spermabankerna och klinikerna utgör en komplicerad gråzon, genom vilken den anonyma manliga gåvan, med hårda krav på kvalitet, senare säljs som en förädlad produkt globalt. Här skiljs ”agnarna från vetet” samtidigt som en ökande fertilitetsturism från bl.a. Sverige ritar om kartan för nya familjebildningar.

Spermadonationen som affärsidé och koncept, och donatorn som en manlig antihjälte, ställer flera frågor kring mannens roll. I takt med att förstklassig arvsmassa blir tillgänglig enklare, billigare och säkrare, vilka framtidsscenarion finns för mannen och fadern efter patriarkatet?

Dessutom visar Agdler och Menke en film från det pågående projektet Brothers to Sisters där olika manskörer framför sånger som relaterar till maskulinitet och genusfrågor. Kortfilmen Välimiehet performing “Sisters Are Doin’ It For Themselves” (2018), speglar och ackompanjerar Gifted Men med en körversion av Annie Lennox’ populära låt från 1985. Med en sorts lovsång till kvinnans frigörelse – inte minst vad gäller reproduktion – försöker en yngre generation förhålla sig till en ny manlighet och förändrade könsroller och normer.

Nils Agdler och Timo Menke vill rikta ett speciellt tack till:

Marianne Agdler
Per-Anders Agdler
Martin Ekman
Fröydi Laszlo
Anders Suneson

Tack även till:

Camilla Agdler
Karin Agdler
Maria Agdler
Matilda Agdler
Claes Eklund
Härke konstcentrum
Andreas Nylén
Göran Thunberg

Gifted Men har producerats med stöd av Konstnärsnämnden.